Triple P Entertainment hecht veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.

I Wat zijn persoonsgegevens?
Als u een PR-overeenkomst met ons afsluit, vragen we u om persoonsgegevens zoals uw naam en adres. Ook als u onze website bezoekt kunnen we van u persoonsgegevens verzamelen, zoals het IP-adres van uw computer.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens. Dat is een begrip uit de wet.

Triple P Entertainment houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u waarvoor we persoonsgegevens verwerken en welke gegevens dat kunnen zijn.

II Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?
We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen we persoonsgegevens van uzelf, omdat u één of meerdere producten van ons afneemt of wilt afnemen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we u niet kunnen helpen als klant of relatie, als we geen gegevens van u hebben of mogen bewaren. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt, omdat wij een centrale administratie bijhouden, marketingactiviteiten verrichten, fraude willen voorkomen en bestrijden of de gegevens gebruiken voor risicobeheersing. In de wet wordt dit ‘de verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen’ genoemd. Dit kan ook in uw eigen belang zijn, omdat we u dan beter kunnen helpen en fraude kunnen bestrijden. Daarnaast verwerken we uw gegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Hieronder vindt u meer informatie over de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

a. Voor het uitvoeren van onze overeenkomsten
b. Om de aanvraag van uw product te kunnen beoordelen
c. Om u als klant / relatie te kunnen helpen. Dus voor het aangaan, beheren en/of uitvoeren van onze producten en/of voor het geven van advies over onze producten
d. Triple P Entertainment heeft een centrale klantenadministratie, onze klantenservice gebruikt deze administratie zodat we u goed en snel te woord kunnen staan. Onder de gegevens die we binnen onze klantenadministratie gebruiken, vallen uw naam, uw functie, uw adresgegevens, overige contactgegevens, en gegevens over het product(en) of diensten die u bij ons heeft.

We gebruiken uw gegevens:

– Om met onze dienstverlening beter in te spelen op uw persoonlijke situatie.
– Voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van u en eventuele potentiële klanten. Deze analyses
gebruiken we onder andere om van klanten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag groepen (profielen) te maken.
– Om u op de hoogte te houden via onze website, een brief of e-mail.
– Om u op onze website een persoonlijkere ervaring te geven. Zie hiervoor ook onze cookieverklaring. Voor sommige marketingactiviteiten is uw toestemming vereist. Deze toestemming wordt altijd vooraf aan u gevraagd. Heeft u eerder toestemming gegeven en wilt u dat weer ongedaan maken, dan kunt u dat heel gemakkelijk door op een link onderaan de e-mail te klikken.

III Welke persoonsgegevens verwerken we?
Persoonsgegevens die we van u ontvangen voor de uitvoering van de PR-overeenkomst. Het gaat hierbij om:

– Algemene gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
– Gegevens om u te kunnen identificeren.
– Uw rekeningnummer om betalingen van u te kunnen ontvangen of betalingen aan u te doen.
– Uw ID of paspoortgegevens ten behoeve van de buitenlandse reizen die u voor ons maakt.
– We leggen gegevens vast over uw bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld wanneer en welke pagina’s u heeft bezocht of welke zoekopdracht u heeft gedaan. Hiermee laten we de site beter werken en geven we u een persoonlijke ervaring. Ook gebruiken we deze gegevens voor marketingactiviteiten. We doen dit onder andere door middel van het plaatsen van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookieverklaring. Wij verwerken ook uw IP-adres. Dit is het nummer van uw computer, tablet of mobiel op internet waarmee u zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons.

IV Van wie krijgen we uw persoonsgegevens?
De meeste persoonsgegevens krijgen we van uzelf. Indien nodig bij de uitvoering van een overeenkomst kunnen we ook gegevens ontvangen van derden als het Bureau Krediet Registratie (BKR), de Kamer van Koophandel (KvK) en b.v. het Handboek van de Nederlandse Pers. We verwerken persoonsgegevens die we van derden ontvangen alleen als die door die partij verstrekt mogen worden en we gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verkregen.

V Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?
We kunnen uw persoonsgegeven verstrekken aan derden. We doen dat alleen als:

– dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst
– het wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken
– u toestemming heeft gegeven

Alléén als minimaal één van bovengenoemde redenen van toepassing is, verstrekken we uw gegevens aan één of meerdere onderstaande partijen:

– Onze medewerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.
– Media Partners.
– Bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden (‘verwerkers’). Deze bedrijven werken dan in onze opdracht.
– Uw adviseur of belangenbehartiger, uw werkgever en zijn adviseur als u via uw werkgever bent verzekerd.
– Publieke diensten zoals toezichthouders, politie en justitie en aan de Belastingdienst, als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

VI Geautomatiseerde besluitvorming
NVT

VII Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens
We zorgen voor een goede beveiliging. We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. Alle medewerkers hebben reeds of krijgen bij indiensttreding een instructie over het door Triple P Entertainment gevoerde beveiliging en privacy beleid.
De veiligheid van ons dataverkeer houden we voortdurend in de gaten. Gaat er toch een keer iets mis, dan ondernemen we meteen actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Dat zijn we volgens de wet ook verplicht. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u, als dat nodig is.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

– De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de AVG naleven.
– De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via e-mail en het bel-me-niet register.
– Intern houdt de Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens.
– Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt.

VIII Wat zijn uw rechten?
Als klant heeft u een aantal rechten die gaan over uw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder toegelicht.
U heeft recht op inzage; Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken.
U heeft recht op aanpassing, verwijdering en beperking; U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt óf omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en Triple P Entertainment geen andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van uw gegevens. Ook heeft u het recht op beperking van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u kunt aangeven dat uw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kunt u gebruik van maken als uw persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar door ons nog in behandeling is.
U heeft recht op overdraagbaarheid van gegevens; Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt over te dragen aan uzelf of aan een door u aan te wijze andere partij.
U heeft recht van bezwaar; U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als we uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van uw persoonsgegevens.
U heeft recht uw voorkeur voor pers- en nieuwsberichten in te stellen; U kunt uw keuze voor het ontvangen van berichten via e-mail altijd gemakkelijk aanpassen. U kunt dat doen door een mail met uw voorkeuren te sturen naar info@triplepentertainment.nl

IX Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren de gegevens zolang we dat wettelijk verplicht zijn en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. We gaan daarbij uit van de volgende regels:

– Zolang u klant bij ons bent, bewaren we uw gegevens.
– Dat doen we ook nog enige tijd als de overeenkomst met u is beëindigd. In dat geval hanteren we de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we de gegevens alleen nog voor statistische doeleinden.

X Waar verwerken we uw gegevens?
Uw gegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt. Ook zijn sommige van onze leveranciers en samenwerkingspartners gevestigd buiten de EU of verlenen deze diensten buiten de EU. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens als de Europese regelgeving. Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens toch veilig zijn, nemen we in die gevallen maatregelen door zelf overeenkomsten te sluiten waarin we vergelijkbare afspraken maken over de veiligheid van persoonsgegevens, dus net zoals we dat binnen de EU doen.

XI Op welke bedrijven is dit privacy statement van toepassing?
Dit privacy statement is alleen van toepassing op Triple P Entertainment en eventuele toekomstige dochterbedrijven.

XI Heeft u vragen?
– Heeft u algemene vragen over uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer: +31 (0) 35 698 2106 of per email: info@triplepentertainment.nl
– Wilt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen? Stuur dan een email met een verzoek tot inzage aan info@triplepentertainment.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor een afspraak daartoe. Ook kunt u via dit e-mailadres meer gegevens opvragen en gebruik maken van uw andere rechten, bijvoorbeeld het recht op het overdragen van gegevens.
– Heeft u andere vragen over uw persoonsgegevens of wilt u uw klantrechten uitoefenen? Ga dan naar www.triplepentertainment.nl/privacy. U kunt ook contact met ons opnemen via +31 (0)35 69 82 106, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
– Heeft u een klacht?
Heeft u een klacht over de wijze waarop Triple P Entertainment met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze per e-mail indienen via info@triplepentertainment.nl o.v.v. ‘klacht AVG’. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.